ReviewsWidget_ReviewsAboutUs
Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem za produkty (z VAT)
Razem za dostawę (z VAT) Do ustalenia
Razem (bez VAT)
VAT 0,00 zł
Razem (z VAT)

Domów jeszcze za 200,00 zł

a dostawa będzie DARMOWA.

Super! Dostawa jest DARMOWA.

0,00 zł / 200,00 zł
Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka

Warunki handlowe (WH)

 

 

I. Postanowienia podstawowe

 

Te WH definiują relacje między kontrahentami w celu zakupu w w sklepie internetowym www.globo-lighting.pl, gdzie z jednej strony występuje firma GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o., Priemyselný park Géňa 5498, 934 01  Levice, IČO: 365 369 89, IČ DPH: SK2020157062, wpisana do OR OS Nitra, Odd. Sro, Vl. č.: 12001/N  jako sprzedawcy (dalej tylko „sprzedawcy“) a z drugiej strony kupujący je (dalej tylko „kupujący“).

 

Adres e-mail sprzedawcy eshop-pl@globo-lighting.sk

Numer telefonu sprzedawcy +48 13 42 00 845.

 

Godziny otwarcia call center i centrum reklamacyjnego sprzedawcy: normalne dni robocze od poniedziałku do piątku od 09.00 do 16.00. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt państwowych.

Kupujący jest konsumentem lub przedsiębiorcą.

Konsumentem jest osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej.

Stosunki prawne Sprzedawcy z konsumentem, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych WH, regulują odpowiednie przepisy Ustawy nr. Nr 40/1964 Zb., Kodeks cywilny i powiązane przepisy.
 
Przedsiębiorca - oznacza to że:

- osoba zarejestrowana jest w rejestrze handlowym,

- osoba prowadzi działalność gospodarczą na podstawie licencji handlowej,

- osoba prowadzi działalność gospodarczą na podstawie licencji niehandlowej zgodnie ze specjalnymi przepisami,

- osoba prowadząca produkcję rolną i zarejestrowana na podstawie specjalnych przepisów.

Przedsiębiorcami dla celów WH są także Ci kupujący którzy podadzą swój numer identyfikacyjny (NIP / Regon) w zamówieniu. Potwierdzają tym samym, że podlegają zasadom dotyczącym Przedsiębiorców, określonym w Warunkach Handlowych.

Stosunki prawne między Sprzedawcą a Kupującym, który jest przedsiębiorcą, nie są wyraźnie regulowane niniejszymi Warunkami, ani umową między Sprzedawcą a Kupującym. Są one regulowane odpowiednimi przepisami Ustawy. Nr 513/1991 Zb., Kodeks handlowy, z późniejszymi zmianami, a także powiązanymi przepisami. W przypadku jakichkolwiek różnic między WH a umową indywidualną, tekst tej umowy będzie rozstrzygający.

Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami zamówionej usługi i / lub udzielonym uprawnieniem licencyjnym oraz że zgadza się z nimi, w brzmieniu ważnym i obowiązującym w chwili wysłania zamówienia.

Sprzedawca ma prawo zmienić WH. Informuje swoich klientów o zmianach w WH, publikując zmiany na stronie internetowej, określając datę, od której zmiany te wejdą w życie. Po wejściu w życie nowych warunków handlowych poprzednie warunki handlowe przestają być ważne.    

 

 II. Umowa zakupu

  

Zawarcie Umowy zakupu

Umowa kupna - oznacza umowę między sprzedającym a kupującym, której przedmiotem jest zakup towarów prezentowanych w Internecie na eshop.globo-lighting.sk

Umowa kupna jest zawierana na podstawie elektronicznego zamówienia kupującego. Wszystkie dane muszą być prawdziwe i kompletne. Wszystkie zamówienia są wiążące.

Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie, w formie elektronicznej potwierdza otrzymanie zamówienia od Kupującego; informuje kupującego o złożeniu i przyjęciu zamówienia kupującego w systemie sprzedającego.

Zgodnie z WH umowa kupna między stronami zostaje zawarta, jeżeli sprzedawca potwierdził zamówienie kupującego.

Konsument ma prawo odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostawa towaru, przed rozpoczęciem okresu odstąpienia od umowy.

Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, zawarciem umowy kupna jest zamówienie towaru wysłane przez przedsiębiorcę - kupującego, a sama umowa kupna zostaje zawarta w momencie dostarczenia wiążącego potwierdzenia ze strony sprzedającego, kupującemu przedsiębiorcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w transmisji danych.

Zgodnie z umową kupna sprzedawca zobowiązuje się do przekazania kupującemu towarów, które są przedmiotem zakupu, i pozwala mu nabyć własność, a kupujący zobowiązuje się ją przejąć i zapłacić sprzedającemu cenę zakupu.

 

Ani kupujący, ani sprzedawca nie są uprawnieni do przeniesienia wierzytelności z tytułu wzajemnych relacji na osobę trzecią. Jeśli sprzedawca zobowowiązał się dostarczyć zamówione towary i przekazać towary kupującemu - przedsiębiorcy, przekaże je przewoźnikowi w celu ich transportu do kupującego. Umożliwia tym samym kupującemu dochodzenie praw wynikających z umowy przewozu do przewoźnika.


Sprzedawca przekazuje kupującemu przedmiot zakupu w uzgodnionej ilości, jakości i zgodny z opisem produktu.

Dostawa towarów odbywa się poprzez przekazanie towaru Kupującemu w miejscu dostawy.

Miejscem dostawy jest adres wskazany przez Kupującego jako miejsce dostawy w zamówieniu i potwierdzony przez Sprzedawcę jako miejsce dostawy. Dostawa lub wydanie towarów do osoby innej niż kupujący nie jest możliwa bez konkretnej pisemnej zgody sprzedawcy i dokumentów wymaganych przez sprzedawcę. Z tego powodu ważne jest, aby kupujący podał prawidłowe dane identyfikacyjne przy zamawianiu towarów i dane do dostawy towarów. Dostawca towarów jest uprawniony do ustalenia i zweryfikowania osoby odbierającej przy pomocą odpowiednich / dozwolonych środków, czy dana osoba jest kupującym i czy jest uprawniona do przejęcia towarów. Jeśli wymagają tego okoliczności, sprzedawca i kupujący mogą zgodzić się na wydłużenie czasu dostawy lub zastąpienie towarów które są w tej samej jakości i cenie.

Sprzedawca dostarczy towar, który jest dostępny w magazynie, w najkrótszym możliwym czasie od otrzymania zamówienia (maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych). W wyjątkowych przypadkach okres ten może być dłuższy, a Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 

 

III. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo (TUTAJ).

 

IV. Ceny


Wszystkie ceny są cenami umownymi. Ceny online w sklepie internetowym są zawsze aktualne i obowiązujące. Ceny za dostawę do krajów UE są ostateczne i zawierają podatek VAT jak również wszelkie podatki i opłaty, które konsument musi uiścić, aby otrzymać towar. Nie dotyczy to opłat za transport itp., które są wymienione wyłącznie w tzw. koszyku zakupowym i ich ilość zależy od wyboru Kupującego.

Ceny promocyjne obowiązują do wyczerpania zapasów lub przez określony czas.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny. Musi skontaktować się z kupującym, aby zmienić cenę. Kupujący ma prawo anulować zamówienie po tak skorygowanych cenach. Cena zakupu jest płatna najpóźniej przy odbiorze towaru u kuriera w formie gotówki / pobrania. Sprzedawca daje możliwość zapłaty za towar gotówką przy odbiorze lub kartą kredytową za pośrednictwem bramki płatności eCard w momencie składania zamówienia. 

 

V. Zamawianie

 

Zakup towaru realizowany jest w formie złożenia i wysłania zamówienia przez kupującego w sklepie internetowym sprzedawcy.

Kupujący otrzymuje towar po cenie obowiązującej w momencie składania zamówienia. Kupujący konsument ma możliwość zapoznania się z całkowitą ceną, w tym podatkiem VAT i wszystkimi innymi opłatami, przed złożeniem zamówienia. Cena ta zostanie podana w zamówieniu oraz w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że mogą zdarzyć się przypadki, w których nie dojdzie do zawarcia umowy między Sprzedawcą a Kupującym, zwłaszcza jeśli Kupujący zamawia towary za cenę opublikowaną błędnie z powodu błędu w wewnętrznym systemie informacyjnym Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Kupującego o takim fakcie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia umowy zakupu, jeśli dane osobowe zostały niewłaściwie wykorzystane, karta płatnicza została niewłaściwie wykorzystana itp. lub z powodu interwencji organu administracyjnego lub sądowego, Kupujący zostanie poinformowany o takiej procedurze.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w powyższych przypadkach umowa kupna nie może być ważna. 

VI. Odstąpienie od umowy


Odstąpienie od umowy przez kupującego, który jest konsumentem

Tylko konsument ma prawo odstąpić od umowy

 

Zgodnie z postanowieniami § 7 ustawy o ochronie konsumentów w zakresie sprzedaży towarów lub usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz zmieniającej i uzupełniającej niektóre przepisy (ustawa nr 102/2014 Zb.) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. W tym celu konsument może skorzystać ze standardowego formularza odstąpienia, przesłanego konsumentowi lub udostępnionego w sklepie internetowym sprzedawcy.

 

Tutaj można pobrać : FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Odstąpienie od umowy i zwracane towary proszę wysłać na adres:
Packeta.pl
ID: 92212263
Globo Eshop PL
Panattoni Park Bielsko-Biała
ul. Księdza Józefa Londzina 106
43-382 Bielsko-Biała

Konsument powinien zwrócić towar kompletny, z kompletną dokumentacją, nieuszkodzony, czysty, w tym w oryginalnym opakowaniu, w stanie i wartości, w jakiej towary zostały odebrane, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy zwracane towary są niekompletne lub uszkodzone, sprzedawca może zażądać od konsumenta kwoty odpowiadającej utracie wartości towarów (zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy na odległość lub umowy poza lokalem sprzedawcy i w sprawie zmiany niektórych przepisów).

Prosze nie wysyłać zwracanych towarów za pobraniem - przesyłka nie zostanie przyjęta.

Pieniądze za zwracany towar zostaną zwrócone konsumentowi kupującemu nie później niż 14 dni po otrzymaniu powiadomienia o odstąpieniu od umowy. W przypadku płatności kartą kredytową pieniądze zostaną zwrócone na konto karty płatniczej, z której dokonano płatności. W przypadku płatności za pobraniem pieniądze zostaną zwrócone na konto wskazane w formularzu o odstąpieniu, ale sprzedawca nie musi zwracać pieniędzy przed dostarczeniem mu zwracanych towarów lub do chwili gdy konsument nie udowodni, że towary zostały wysłane.

Koszt zwrotu towaru ponosi konsument.

Towar należy zwrócić nieuszkodzony, nieużywany, bez śladów zużycia i w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca sprawdza i kontroluje zwracany towar. Jeżeli towary zwrócone konsumentowi były nieuszkodzone i nie były używane, sprzedawca zwraca konsumentowi zapłaconą cenę zakupu towarów zgodnie z WH i właściwymi przepisami. Zgodnie z niniejszą Umową cena zakupu zostanie zwrócona przelewem bankowym na Konto konsumenta określone w formularzu odstąpienia, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

W przypadku zwrotu uszkodzonego towaru, wykorzystanego innym niż niezbędnym do ustalenia właściwości i funkcjonalności, sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia roszczenia odpowiednio od konsumenta jak rówinież zastosować inne roszczenia przewidziane przepisami prawa. Sprzedający jest uprawniony do potrącenia swych roszczeń z roszczenia kupującego o zwrot ceny zakupu (z wyjątkiem towarów zwróconych z powodu udowodnionych wad gwarancyjnych).

Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku dostarczenia gratisów wraz z zakupionym towarem umowa darowizny między sprzedawcą a kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, umowa darowizny przestaje obowiązywać, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru wraz z otrzymanymi gratisami. W przypadku, gdy nie zostaną one zwrócone, wartości te będą rozumiane jako bezpodstawne wzbogacenie kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy podarunkowej nie rozwiązuje ona umowy kupna i obie umowy są rozpatrywane w tym zakresie osobno.

 

Odszkodowanie za brak odbioru towaru

Sprzedawca ma prawo do odszkodowania za straty (zgodnie z postanowieniami § 420 i nast. Kodeksu cywilnego), w przypadku gdy Kupujący zamówił towary, zamówienie nie zsotało anulowane lub nie zostało odrzucone, nie odstąpił od umowy a jednocześnie nie przejął towaru od przewoźnika lub po wezwaniu od sprzedawcy ( w przypadku odbioru osobistego) nie przejął towaru w wyznaczonym terminie odbioru. Przy ustalaniu wysokości strat Sprzedawca bierze pod uwagę w szczególności koszty wysyłki oraz powiązane opłaty w przypadku wysyłki towarów, koszty związane z pakowaniem, wysyłką i administracją zamówienia, a także wszelkie inne koszty poniesione przez niego przy realizacji danego zamówienia a także utracony zysk.

Sprzedawca jest również uprawniony do niewykonywania prawa do odszkodowania lub korzystania z tego prawa tylko częściowo.

 

Odstąpienie od umowy przez kupującego będącym przedsiębiorcą

Jeśli dokonałeś zakupu jako przedsiębiorca (w zamówieniu wpisałeś identyfikator swojej firmy NIP/ REGON), nie jesteś już konsumentem lecz przedsiębiorcą , a zatem nie posiadasz prawa do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dostawy. 

 

 VII.  Warunki płatności


Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:

 - płatność kartą płatniczą Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V-Pay za pośrednictwem bramki płatniczej eCard.

- płatność przy odbiorze gotówką / za pobraniem (płatność przy odbiorze od klienta pobiera firma kurierska),

Informacji rozliczeniowych kupującego nie można zmienić wstecznie po złożeniu zamówienia.  

 

VIII. Warunki gwarancji

 

Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do nabywcy, który nie jest konsumentem końcowym lub który kupuje towary w celach biznesowych, a nie na własny użytek osób fizycznych. W takim przypadku odpowiedzialność za wady towaru regulują postanowienia § 422 i nast. Kodeks handlowy.

Sprzedawca obsługuje roszczenia konsumentów zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Słowackiej, w szczególności ustawą nr. 250/2007 Z.z. wraz z późniejszymi zmianami, kodeksem cywilnym Republiki Słowackiej i obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku wszystkich towarów zakupionych na podstawie stosunków cywilnych standardowa gwarancja wynosi 24 miesiące, chyba że słowackie przepisy przewidują krótszy okres dla niektórych rodzajów towarów. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty otrzymania towaru przez kupującego. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady towaru zgodnie z § 623 i 623 Kodeksu cywilnego.

Jeśli okres użytkowania jest oznaczony na sprzedawanym przedmiocie, jego opakowaniu lub instrukcjach, okres gwarancji nie wygasa przed upływem tego okresu.

Gwarancja nie obejmuje wad i szkód spowodowanych przez: w związku z normalnym zużyciem, działaniem kupującego lub strony trzeciej po przejęciu towaru przez nabywcę, niewłaściwym, nieostrożnym obchodzeniem się, uszkodzeniem mechanicznym lub zużyciem, użyciem towarów niezgodnie z jego instrukcją lub konserwacją lub niewłaściwym przechowywaniem, w przypadku klęsk żywiołowych, niewłaściwego lub nieprawidłowego montażu lub wad instalacji. Gwarancja nie dotyczy również wad, w odniesieniu do których udzielono rabatu na Towar w momencie zakupu.

 

GLOBO Przedłużony okres gwarancyjny

W przypadku przedłużonej gwarancji na dowolny produkt poza ustawowy 24-miesięczny okres, autoryzowane centrum serwisowe GLOBO zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancji. Bezpłatny czas naprawy produktu w okresie przedłużonej gwarancji po upływie 24-miesięcznej ustawowej gwarancji z okresu do 30 dni zmienia się do nieokreślonego okresu. (okres bezpłatnej naprawy jest uzależniony od indywidualnej umowy między serwisem a klientem, biorąc pod uwagę czas dostawy w celu zabezpieczenia oryginalnej części zamiennej). Pomimo tej modyfikacji GLOBO Service zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnej naprawy bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli w okresie przedłużonej gwarancji (poza ustawowym 24-miesięcznym okresem) zostanie stwierdzona wada produktu, której nie można naprawić lub z jakiegokolwiek powodu nie jest możliwa wymiana produktu na nowy, GLOBO nie zwróci klientowi pełnej ceny zakupu, ale zaproponuje zamiennik innego nowego produktu o podobnej jakości i parametrach.

Możesz ubiegać się o roszczenia odszkodowawcze spowodowane długotrwałym postępowaniem reklamacyjnym, jeżeli udowodniono celowe opóźnienie lub rażące zaniedbanie ze strony Centrum reklamacji. Jeżeli w trakcie przedłużonego okresu gwarancji (po upływie ustawowego 24-miesięcznego okresu gwarancji) towary zostaną wymienione na nowy, przysługuje nowy ustawowy 24-miesięczny okres gwarancji.

  

Kontrola towaru przy przejęciu

Chociaż towary są pakowane bezpiecznie i w taki sposób, aby zminimalizować możliwość uszkodzenia podczas transportu, może się zdarzyć, że wystąpi uszkodzenie opakowania, a nawet samych towarów podczas transportu. Jeśli wykryjesz uszkodzenie paczki podczas przejęcia towaru, sprawdź kompletność przesyłki lub sprawdź integralność towaru. Jeśli towary są uszkodzone mechanicznie, nie przyjmuj przesyłki i sporządź z przewoźnikiem Protokół szkody.

Kupujący ma prawo nie przyjąć towaru, jeżeli jest on wyraźnie uszkodzony w transporcie. W takim przypadku kupujący jest uprawniony do wymiany towaru. Informacje, że przesyłka jest niekompletna lub uszkodzona, należy zgłosić pocztą elektroniczną na adres eshop-sk@globo-lighting.sk lub telefonicznie pod nr. 13 42 00 844. Następnie bez zbędnej zwłoki prześlij Sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wykrytych uszkodzeń.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 48 godzin po jego otrzymaniu. Jeżeli kupujący odkryje niekompletność towaru lub uszkodzenie towaru spowodowane transportem, które nie przejawia się jako zewnętrzne uszkodzenie opakowania, jest obowiązany niezwłocznie złożyć reklamację, ale nie później niż dwa dni robocze po otrzymaniu przesyłki od sprzedawcy. Następnie skontaktujemy się z Tobą w sprawie kolejnych kroków.

Tutaj możesz pobrać : FORMULARZ REKLAMACYJNY.

Nie odsyłaj towaru za pobraniem, paczka zostanie zwrócona przez przewoźnika do nadawcy !!!

Adres do przesyłania reklamacji:
Packeta.pl
ID: 92212263
Globo Eshop PL
Panattoni Park Bielsko-Biała
ul. Księdza Józefa Londzina 106
43-382 Bielsko-Biała

Termin rozpatrywania reklamacji

Reklamacje należy rozpatrywać bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 30 dni od daty roszczenia. Po upływie tego terminu konsument ma prawo odstąpić od umowy lub ma prawo do wymiany produktu na nowy lub prawo do zwrotu ceny zakupu.

W przypadku przedłużonej gwarancji na dowolny produkt poza ustawowym 24-miesięcznym okresem, autoryzowane centrum serwisowe GLOBO zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancji. Bezpłatny czas naprawy produktu w okresie przedłużonej gwarancji po upływie 24-miesięcznej ustawowej gwarancji wygasa z 30 dni do nieokreślonego okresu.

 

Przesyłanie reklamowanego produktu

Zgłaszając reklamację, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru Sprzedawcy, dlatego konieczne jest postępowanie w następujący sposób:

Kupujący zapakuje towary ze wszystkimi jego częściami składowymi, z którymi został dostarczony, wolny od zanieczyszczeń i w odpowiednim opakowaniu, które wystarczająco je zabezpieczy i spełni wymagania dotyczące transportu delikatnych towarów.

 

Reklamowany towar zostanie przesłany na adres: 

GLOBO EASTERN EUROPE s.r.o.

Priemyselný park Géňa 5498

934 01 Levice.

Nie wysyłaj towaru za pobraniem. Towar wysłany za pobraniem nie zostanie przyjęty i zostanie zwrócony.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć wypełniony protokół reklamacyjny opisujący wadę, błędy i sposób, w jaki błędy się objawiają. Nie zapomnij o wszystkich dokumentach niezbędnych do przetworzenia i zaspokojenia roszczenia. Decydującą datą dla upływu terminu reklamacji jest data odbioru reklamowanego towaru od kuriera lub listonosza. Sprzedawca wyda Kupującemu pisemny dokument potwierdzający roszczenie niezwłocznie, ale nie później niż z oświadczeniem o wyniku postępowania reklamacyjnego. Gwarancja i reklamacja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez konsumenta w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, niewłaściwym użytkowaniem lub szkód spowodowanych działaniem siły wyższej.

Konsument ma prawo skontaktować się ze sprzedawcą w celu dochodzenia roszczeń (e-mailem na adres eshop-sk@globo-lighting.sk), jeśli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki sprzedawca rozstrzygnął reklamację lub jeśli uważa, że sprzedawca naruszył jego prawa. Jeżeli Sprzedawca odmówi odpowiedzi na to żądanie lub nie odpowie w ciągu 30 dni od jego wysłania, konsument ma prawo do wszczęcia alternatywnego postępowania i rozstrzygnięca sporu (dalej tylko ARS) według przepisów prawa.

391/2015 Z.z. ARS podmioty są organami i uprawnionymi osobami prawnymi zgodnie z §3 ustawy

391/2015 Z.z. Konsument może złożyć wniosek w sposób określony zgodnie z §12 ustawy 391/2015 Z.z.

Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy alternatywnego rozstrzygania sporów RSO, dostępnej online pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

Alternatywnego rozwiązywania sporów może używać wyłącznie konsument końcowy - osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu. Alternatywne rozstrzyganie sporów dotyczy wyłącznie sporów między konsumentem a sprzedawcą wynikających z umowy konsumenckiej lub z nią związanych. Alternatywne metody rozwiązywania sporów dotyczą wyłącznie umów zawieranych na odległość. Alternatywne metody rozwiązywania sporów nie mają zastosowania do sporów, których wartość nie przekracza wartości 20 EUR. Podmiot ARS może wymagać od konsumenta uiszczenia opłaty za wszczęcie ARS w maksymalnej wysokości 5 EUR z VAT.

 

IX. Ochrona własności intelektualnej

 

Wszystkie materiały i teksty opublikowane na stronie internetowej eshop.globo-lighting.sk są chronione prawem autorskim i stanowią własność GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. Wszystkie części strony internetowej eshop.globo-lighting.sk (zdjęcia, aranżacje produktów lub inne dokumenty produktu, opisy produktów , instrukcje i kategorie, produkty, powiązane produkty i parametry, artykuły, teksty, regulaminy, warunki handlowe) nie mogą być kopiowane elektronicznie lub mechanicznie i publikowane publicznie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich. 

 

X. Postanowienia końcowe

 

Stosunki między Kupującym - Konsumentem końcowym a Sprzedawcą, które nie są regulowane niniejszym Regulaminem, podlegają odpowiednim przepisom Kodeksu cywilnego i innym powiązanym przepisom. Sprzedawca informuje, że informacje podane na stronie eshop.globo-lighting.sk mogą zostać zaktualizowane bez powiadomienia.

 

Te WH wchodzą w życie i nabierają mocy prawnej w dniu 1.8.2019